දිවිනැගුම නිළධාරින්ගේ මාසික වැටුප් දිවිනැගුමෙන්ම

රාජ්‍ය බැංකු දෙකක් වෙත මෙතෙක් මාස්පතා යවන ලද දිවයින පුරා සේවය කරන දිවිනැගුම නිළධාරින්ගේ මාසික වැටුප් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාල රාජ්‍ය බැංකු වෙත නොයවා ලබන මාසයේ සිට දිවිනැගුම ප්‍ර‍ජාමූල බැංකුවල තැන්පත් කරන ලෙස සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස් .බී. දිසානායක මහතා අමාත්‍යාංශ ඉහල නිලධාරින් හට උපදෙස් දී තිබේ.

අද (31) දිවිනැගුම කළමණාකරුවන්ගේ සංගමයේ නිලධාරින් හා පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

දිවයින පුරා සිටින දිවිනැගුම සංවර්ධන නිලධාරින් 20869 ක් දිවිනැගුම කළමණාකරුවන් 2427 දෙනෙක් ඇතුළු ලිපිකරු හා රියදුරු තනතුරු හා වෙනත් තනතුරු දරණ 24000 කට ආසන්න පිරිසක් දැනට දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සේවය කරන අතර ඔවුන් හට දිවිනැගුම ප්‍ර‍ජාමූල බැංකු හරහා ක්ෂණික ණයක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල පහසු කරවනු පිණිස ඇමතිවරයා මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>