දැඩි සුළඟකින් ඉන්දියාවේ ටාජ් මහලට හානි වෙලාලු

ඉන්දියාවේ ටාජ් මහල්හි සුවිශේෂී පිවිසුම් දොරටු පරිශ්‍ර දෙකක වූ ප්‍රසාදශාංග ස්ථම්භ දෙකක් දැඩි සුළඟක් හේතුවෙන් කඩා වැටී ඇති බව බලධාරීහු පවසති.

ටට් මහල් පිවිසුම් දොරටු විශාල තොරණ ආකායෙන් ඉදිවී ඇති අතර, ඒවායෙහි ඉහළ මෙම ස්මාරක පිහිටා තිබී ඇත.

පැයට කිලෝමීටර් 130 ඉක්මවූ සුළං හේතුවෙන් අඩි 12ක් පමණ උස මෙම ස්ථම්භ කඩා වැටී තිබේ.

17 වැනි ශතවර්ෂයෙහි ඉදිකරන ලද ටාජ් මහල් යනු මේ වනවිට දිනකට නරඹන්නන් 12,000ක් පමණ ඇද බැඳ තබා ගන්නා ස්මාරකයකි.

මේ වෙත පැමිණෙන සංචාරකයන් ප්‍රථමයෙන්ම පැමිණෙන රාජකීය පිවිසුම් දොරටුව ආශ්‍රිතව මෙම එක් ස්ථම්භයක් කඩා වැටී තිබුණු අතර, මින් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නොතිබුණි.

අනෙක් කඩා වැටුණු ස්ථම්භය ටාජ් මහල් හි දකුණුදිග පිවිසුම් දොරටු පරිශ්‍රයේ තිබී ඇත.

හානියට පත් කොටස් යළි පිළිසකර කිරීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා බව බලධාරීහු පවසති.

1_Taj Mahal 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>