දාගැබ් 25ක් ඉදිකරනවා – සජිත් ප්‍රේමදාස

‘වැවයි, දැගැබයි, ගමයි, පන්සලයි’ සංකල්පය යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 25ක පන්සල් 25ක් තුළ දාගැබ් 25ක් ඉදිකරන බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කළේය.

නිවාස ඉදිකිරීමට අමතරව මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවත්, පොදුවේ රට තුළ පුරාවස්තු විනාශයන් සිදුවන බවත් හෙතෙම මෙහිදී පවසා සිටියේය.

නමුත් අමාත්‍යාංශයක් ලෙස මේ සඳහා මැදිහත් විය නොහැකි බවත්, මේ නිසා මේ පිළිබඳව රජය පූර්ණ අවදානය යොමු කර අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකළ යුතු බවත් හෙතෙම මෙහිදී සඳහන් කළේය.

AID_2854 AID_2884 

AID_2905

 

2 thoughts on “දාගැබ් 25ක් ඉදිකරනවා – සජිත් ප්‍රේමදාස

  1. Sanath

    We have enough number of temples/Dagabas around the country, and also small Buddhist Statues at almost every junction. In most cases, the rural temples find it difficult to survive as they do not get enough alms etc, while others get more than what is needed. With all these the the conduct of the so called Buddhist people has not gained any solace, or cultivated any compassion against each other at large, but what we see is hatread, violence etc. So what is the use of erecting more temples and places of worship??

    Reply
  2. Champa

    First, you and the choice of your priest in a coffee brown robe here tells it all. —– Isn't Housing Ministry your Ministry? It was the Housing Ministry officials who bulldozed Vijithapura ruins, I dare say, with your knowledge and approval. —– Building Pagodas is not the job of your Ministry. You should build houses for the poor. This Pagoda building business is purely to hunt treasure in ancient temples. You are trying to use it as an excuse to manipulate unsuspecting Temple priests to dig ancient temple premises. If the money allocated to Housing Ministry is in excess, then give those excess money to Buddha Sasana Ministry and mind your housing portfolio.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>