දකුණු අධිවේගය භාවිතයේ වර්ධනයක්

නව අවුරුදු උදාවත් සමග දක්ෂිණ අධිවේදී මාර්ගය භාවිත කරන රථවාහන ප්‍රමාණය අධික වීමෙන් අද (14දා) දහවල් සිට  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අධික වාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබේ .

 මේ අතර තුර අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න හුවමාරුව ආසන්නයේදී වාහන හයක් එකට ගැටීම නිසා අනතුරකද සිදුව ඇති අතර එම නිසාද එම ප්‍රදේශය තුළ අධිවේගී මාර්ගයේ අධික වාහන තදබදයක් ඇතිවිය.

එමෙන්ම මාතර ගොඩගම පිවිසුම තුළද අධික වාහන තදබයක් නිර්මාණය වී තිබේ.

3

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>