සාම්පූර් වෙරළට ඩොල්ෆින් ගොඩගසති

මේ දිනවල පවතින අයහපත් කාලගුණය නිසා ඇතිවී තිබෙන මුහුදේ රළු බව නිසා රීසස්ගේ ඩොල්ෆින් 10-15 ප්‍රමාණයක් සාම්පූර් වෙරළට ගොඩ ගසමින් තිබිණි. නාවික හමුදාව සහ ප්‍ර‘දේශවාසීහු එක්ව ඔවුන් යළිත් මුහුදට මුදාහැරීමට කටයුතු කළහ.

1 2 3 4 5

අමදෝරු අමරජීව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>