තම ඡන්ද පොළේ ඡන්දය දාන්න බිය නම් තවත් ඡන්ද පොළකදී අවස්ථාව

තමාගේ ඡන්ද පොළ පිහිටි ප්‍රදේශයේදී ඡන්දය දීමට නොහැකි වෙතැයි සාධාරණ බියක් ඇති අයෙකුට වෙනත් ඡන්ද පොළකදී ඡන්දය දීම සඳහා පහසුකම් සලසා දෙන ලෙස ඉල්ලුම් කිරීමට අවස්ථාව උදාවී තිබේ.

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසන්නේ 1988 අංක 15 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරන පනතින් සංශෝධිත 1981 අංක 01 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 127 ආ වගන්තිය යටතේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපාදන සලසා ඇති බවයි.

මේ සඳහා අවශ්‍ය ඉල්ලුම්පත්‍ර සියලුම දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී කාර්යාලවල මෙන්ම, ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලවලින් ලබාගත හැකි බවත්, නීත්‍යානුකූලව නාමයෝජනා දැන්වීමේ දින සිට එනම්, 2015.06.26 සිට දින 7ක් ඇතුළතදී අදාළ ඉල්ලුම්පත මැතිවරණ කොමසාරිස්, මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිය යන ලිපිනයට එවිය යුතු බවත් එම කාර්යාලය පවසයි. කෙසේ වෙතත්, එම කාලසීමාව 2015.07.10 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බැවින් අදාළ අයදුම්පත එදිනට හෝ එදිනට පෙර ලැබෙන සේ පෙර සඳහන් ලිපිනයට එවිය යුතු බවත් පවසයි.

ඉල්ලුම්කරු පදිංචි ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී ලවා ඉල්ලුම් පත්‍ර සහතික කරවා ගත යුතු අතර, ජාතික හඳුනුම්පතේ අංකය ඉල්ලුම්කරු විසින් ඉල්ලුම් පත්‍රයේ සඳහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවද පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>