ජෝශප් මයිකල් UNP කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියොජනය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ පක්ෂ සාමාජිකයෙක්, හිටපු අැමතිවරයෙක්, හිටපු කතානායකවරයෙක් මෙන්ම හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ද වෙන ජෝශප් මයිකල් පෙරේරා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උපනායක ලෙස රවී කරුණනායක මහතා තවදුරටත් තබා ගැනීමට ගත් තීරණයට වීරෝධය දක්වමින් ඔහු එම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වීමට ීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

joshep

 

One thought on “ජෝශප් මයිකල් UNP කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වෙයි

  1. Nihal Gunatilake

    Dear Joseph – Now/ high time to retire- you have done a wonderful job from cinema employee up to Speaker and Minister – Do you need anything more!! bye- Nihal Gunatilake

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>