ජූලි උද්ධමනය ඉහළ යයි

2014 ජූලි මාසයේ උද්ධමනය 3.6% ක් ලෙස මීට පෙර මාසයේ පැවති 2.8% සිට සුළු ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරන, කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (2006/2007=100) මගින් මනිනු ලබන උද්ධමනය, ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත 2014 ජුනි මාසයේ 2.8% ක් ලෙස පැවති අතර, එය ජූලි මාසයේදී 3.6% ක් ලෙස මෙසේ ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත උද්ධමන අනුපාතිකය ජුනි මාසයේ වාර්තා කළ 4.9% සිට ජූලි මාසයේදී 4.7% දක්වා සුළු වශයෙන් පහළ ගොස් ඇති බවද මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

2 thoughts on “ජූලි උද්ධමනය ඉහළ යයි

  1. hasitha

    ඉතා සුළු දෙයක්. අපිට ජීවත් වීමට වඩා සල්ලි ලැබෙනවා.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>