ජුනි උද්ධමනය තවත් පහළට

2014 ජුනි මාසයේ උද්ධමනය 2.8% ක් ලෙස මීට පෙර මාසයේ පැවති 3.2% සිට ශීඝ්‍ර පහළ යෑමක් පෙන්නුම් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරන, කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (2006/2007=100) මගින් මනිනු ලබන උද්ධමනය, ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත 2014 මැයි මාසයේ 3.2% ක් ලෙස පැවති අතර, එය ජුනි මාසයේදී 2.8% ක් ලෙස ශීඝ්‍ර පහළ යෑමක් පෙන්නුම් කරයි.

මේ අතර වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත උද්ධමන අනුපාතිකය මැයි මාසයේ වාර්තා කළ 5.3% සිට ජුනි මාසයේදී 4.9% දක්වා පහළ ගොස් ඇති බවද මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.

2 thoughts on “ජුනි උද්ධමනය තවත් පහළට

  1. සෙනෙවි

    අපට නම් මේ කථා තේරෙන්නෙ නෑ .සෙප්පඩ විජ්ජාවක් ද කොහෙද .

    Reply
  2. maalaka silva

    සම්පූර්ණ බොරු. එළවළු, හාල්, මාලු, කිරිපිටි සියළුම මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. බෙරු දත්ත ඉදිරිපත් නොකර සද්ධ නැතිව හිටියානම් වඩා හොඳයි. මහබැංකුවේ ගෞරවය රැකෙනවා.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>