ජයග්‍රාහී මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය ගැනීමෙන් අනතුරුව එයට නායකත්වය දුන් හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූ පළමු මාධ්‍ය සාකච්ඡාව.

AID_1618 AID_1632 AID_1643 AID_1658 AID_1677 AID_1694 AID_1699 AID_1720 AID_1751 AID_1765

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>