ජනපති ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි

ජනපති ලේකම් පී.බී. අබේකෝන් මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

ඒ අනුව සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනපතිවරයාට භාර දී ඇතැයිද වාර්තාවේ.

රංජන් කස්තුරි

One thought on “ජනපති ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>