ජනපති දිවයිනට

බහරේන්හි නිල සංචාරයක නිරත වී සිටි ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (30දා) සවස කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළින් දිවයිනට පැමිණියේය.

මෙම නිල සංචාරයේදී ජනපතිවරයා බහරේන්හි ඉහළම සම්මානය වන අල් ඛලීෆා සම්මානයෙන්ද පිදුම් ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>