ජනපති අගමැති තවත් තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් අද රාත්‍රියේ

එක්සත් ජාතික පෙරමුණු මන්ත්‍රීවරුන් හා සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යළිත් වරක් අද රාත්‍රියේ ජනපති හමුවීමට නියමිතය.

මෙම සාකච්ඡාව ආණ්ඩුවේ ඉදිරි ගමන පිළිබඳ තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් වනු ඇතැයි බළාපොරොත්තු තැබිය හැක.

Ranil & Sirisena

3 thoughts on “ජනපති අගමැති තවත් තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් අද රාත්‍රියේ

  1. Champa

    Pow ane! Venadaa nam melata vishesha prakasha godak nikuth karala apita okkaareta enakam. They should read children's moral stories like the "Blind Man" and the "Crippled Man" story.

    Reply
  2. sg

    It should be changed on prime minister position other than no nat option . orher wise better thing is SLFP should be sidelined as a independent party at the parliament with protecting their identity without joining newly formed victory party which based on SLFP votes.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>