ඡන්ද පෙට්ටි ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙතට

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ ඡන්ද පෙට්ටි අදාළ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙතට රැගෙන යාම මේ වන විට ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ආරම්භ වී ඇත.

ඒ සඳහා පොලිස් ආරක්ෂාවද සපයා ඇත. පූර්ව මැතිවරණ කාලය සාපෙක්ෂ ලෙස සාමකාමී බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සඳහන් කරයි.

ඡායාරූප/සටහන – ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් මගින්

20180209_084451_resized copy 20180209_085647_resized copy 20180209_090236_resized copy DSC_3467 copy DSC_3476 copy DSC_3501 copy DSC_3510 copy DSC03575 copy DSC03579 copy DSC03588 copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>