ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම මන්දගාමීව

පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක පවතින බව අපගේ ප්‍රාදේශීය වාර්තා කරුවන් පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයාද ප්‍රකාශයක් කරමින් පැවැසුවේ උදෑසනම ඡන්දය භාවිත කරන ලෙසයි. මේ වන වි අමාත්‍යවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරියේ සැලකිය යුතු පිරිසක් ඡන්දය භාවිත කර ඇත.

අද ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් – ඡායාරූප මාතර සෙව්වන්දි පත්තුවේආරච්චි

20180210_070103_resized copy 20180210_070150_resized copy 20180210_070208_resized copy 20180210_075414_resized copy 20180210_075617_resized copy 20180210_075636_resized copy

One thought on “ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම මන්දගාමීව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>