චෝගම් වලට පස්සේ නයිට් රේස්

 

වසරකට වරක් පැවැත්වෙන් කොළඹ රාත්‍රී මෝටර් රථ ධාවන තරගය සඳහා මේ වන විට කෙළඹ නගරය සූදානම් කරමින් සිටියි. චෝගම් වලිට කොළඹ නගරය සූදානම් කිරීමේන් පසුව නයිට් රේස් වලට කෙළඹ සූදානම අද කැමරාකාචයේ මෙසේ සටහන් විය.

ඡායාරූපය ක්‍රිෂාන් රණසිංහ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>