චෙක් ජනපතිවරණයෙන් වත්මන් ජනපති කලින්ම ඉදිරියට ආවාද?

චෙක් ජනරජයේ ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද ගණන් කිරීම් තවදුරටත් සිදුවෙමින් පැවතියත් වත්මන් ජනපති මිලෝස් සේමන් කලින්ම ඉදිරියට පැමිණ ඇති බව විදෙස් වාර්තා පවසයි.

ආරම්භයේදීම 30%ක් පමණ ඡන්ද ගණන් කිරීම සිදුවන වනවිට ඔහු වත්මන් ජනපතිවරයා 42%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා සිටි අතර, ඔහුගේ ප්‍රතිවාදී ජිරී ඩ්‍රාහොස් ලබාගෙන තිබුණේ 24%ක් පමණි.

කෙසේ වෙතත්, දැනට දක්නට ලැබෙන වාතාවරණය අනුව කිසිවෙකුට පැහැදිලි බහුතරයක් ලබාගැනීමට නොහැකි වීම නිසා මෙම මාසය තුළම එහි දෙවැනි වටයක් වෙතද යෑමට සිදුවනු ඇති බව විශ්වාස කෙරෙයි.

73 වැනි වියෙහි පසුවන සෙමන් සිය දෙවැනි පස් අවුරුදු ධුර කාලය සඳහා ජන වරම ඉල්ලා සිටියත්, ඔහුගේ පළමු වැනි ධුර කාලය විවාදයට තුඩුදී තිබුණි.

1_Check 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>