කොළඹට වයිෆයි දෙන්න යන්ත්‍ර 100 ක්

කොළඹ නගරය ආවරණය වන පරිදි වයිෆයි කලාප 100ක් ඇතිකිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත. කොළඹ නගර සභාව මූලිකත්වයෙන් මෙහි මූලික පියවර ලෙස වයිෆයි කලාප 20ක් ඇතිකිරීමේ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. ඒ අතරින් වයිෆයි කලාප 10කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් දැනටමත් ක‍්‍රියාත්මක බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

මෙම පොදු වයිෆයි යන්ත‍්‍ර හරහා ජංගම දුරකථන ආරෝපණය කිරීමේ පහසුකම් සහ සාමාන්‍ය කසළ බැහැර කිරීමේ පහසුකම්ද ලබාදී ඇත. ඉදිරියේදී මාතර, ගාල්ල, නුවර සහ නුවරඑළියන ප්‍රදේශවලද මෙම වයිෆයි යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන බව ආග්‍රාමාත්‍ය කාර්යලය නිවේදනය කරයි.

???????????????????????????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>