කොස්ලන්ද විපතට පත්වූවන්ට ඇමෙරිකාවෙන් හදිසි ආධාර

කොස්ලන්ද නායයාම්වලින් විපතට පත්වූවන්ගේ හදිසි අවශ්‍යතා සපුරාලීය සඳහා අවශ්‍ය හදිසි මානුෂීය සහනාධාර ලෙස ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද රජයෙන් රු.මිලියන 6.5ක් (ඇ.ඩො.50,000ක්) සපයා තිබේ.

මීට අදාළ ඉතාමත් හදිසි අවශ්‍යතා සඳහා දායක වීමට අන්තර් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සහ අනෙකුත් අන්තර් ජාතික පාර්ශ්වකරුවන් සමග සමීපව කටයුතු කරන බවද කොළඹ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>