කැබිනට් සංශෝධනය ඉරිදා?

බොහෝදෙනෙකු අවධානය යොමු කර ඇති කැබිනට් මණ්ඩල සසංශෝධනය බොහෝදුරට ඉරිදා දිනයේදී සිදුවීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි. කැබිනට් හමුව අද(23) දිනයේදී සිදු වන බවට වාර්තා පළ වූවත් මේ වන විට වාර්තා වන්නේ එය ඉරිදා දිනයේදී සිදුවනු ඇති බවයි.

Ranil & Sirisena

4 thoughts on “කැබිනට් සංශෝධනය ඉරිදා?

 1. Jeevan

  Who wants this now? Whole country has rejected the Yahapalana Nadagama by Ranil and Sirisena. Useless leaders in Sri Lankan history who betrayed Sri Lanka to foreigners.

  Reply
 2. Champa

  Don't increase the number for any reason. Shuffling is ok. Mangala should be given a different portfolio. —- I said last year that LTTE diaspora is buying governmental and private lands and institutions under proxy names and even under White people's names. Now it has come an alarming stage with latest revelations. Lyca Group, which overtly finance LTTE, should not be allowed to do business in Sri Lanka. I think Wimal talked about them long time ago. The next thing I said was returning of lands to Tamil people in the North. That is again a big organized scam where LTTE diaspora and Tamils politicians are involved. Those who receive lands were not the right owners. They are going to LTTE. Government should temporarily stop granting lands to Tamil people and conduct a through investigation about the new landowners. Government was in deep slumber for 3 years. Time to wake up and correct all their blunders.

  Reply
 3. බණ්ඩාර

  ඔළුගෙඩි මාරුවෙන් රටට හොඳක් වන්නේ නෑ. මෙය ජනාධිපති, අගමැති UNP SLFP යන පාර්ශවයන්ට වසර දෙකකින් ලැබෙන අවසන් ගමනේ ආරම්භයයි.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>