ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ලැබ්‍රෝයි ඉදිරියටත්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරිම් කමිටුවේ සභාපති ලෙස තවදුරටත් කටයුතු කිරිමට ග්‍රැහැම් ලැබ්‍රෝයි මහතා කැමත්ත ප්‍රකාශ කර ඇත. ඒ පිළිබඳව අප ලැබ්‍රෝයි මහතාගෙන් කළ විමසුමකදී ඔහු පැවැසුවේ ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඒ පිළිබඳව ලැබුණ ආරාධනාවක් තමන් පිළිගත් බවයි.

ලැබ්‍රෝයි මහතා ප්‍රධාන ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ කාලසීමාව පසුගිය 15 දා අවසන්විය. අවුරුද්දක කාලසීමාවක් සඳහා ක්‍රිකට් තේරිම් කමිටුව පත්කරයි.

ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ ඉතිරි සාමාජිකයන් මේ මස අවසානයට පෙර නම් කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඈශ්ලි ද සිල්වා පැවැසීය.

Labrooy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>