කම්කරු දිනයට සුරාසැල් වැසෙයි

ලෝක කම්කරු දිනය වෙනුවෙන් සැමරුම් පෙළපාලි සහ රැස්වීම් පැවැත්වෙන  සියලුම ප‍්‍රදේශයන්හි  සුරාසැල් හෙට (01) දිනයේ වසා තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  නිවේදනය කරයි.

මේයටතේ  කොළඹ දිස්ති‍්‍රක්කයේත්, ගාල්ල  සහ නුවරඑළිය නගර සභා බලප‍්‍රදේශය තුළ පිහිටි සියලුම සුරාසැල් හෙට දිනයේ වසා තැබෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>