ඔක්තෝබර් අපනයන අදායම්හි ඉහළ යෑමක්

අපනයන ආදායම වර්ධනය වීමේ ප්‍රවණතාව අඛණ්ඩව පවත්වා ගනිමින් 2017 ඔක්තෝබර් මස අපනයන ආදායම ඉලක්කම් දෙකක වර්ධනයක් වාර්තා කරමින් තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපා වෙළෙඳ පොළ වෙත සිදුකරන ලද ඇඟලුම් අපනයන ඉහළ යෑම පිළිබිඹු කරමින් කාර්මික අපනයන ආදායම ඉහළ යෑම මෙම වර්ධනය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූ බව මහ බැංකුව පවසයි.

එහිදී, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට සිදුකරන ලද ඇඟලුම් අපනයන 14.7%කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ජී.එස්.පී. ප්ලස් පහසුකමෙහි ප්‍රතිලාභ පෙන්නුම් කරමින් යුරෝපා වෙළෙඳ පොළ වෙත සිදුකළ ඇඟලුම් අපනයන 8%කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව, 2017 ඔක්තෝබර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා ප්‍රධාන වෙළෙඳ පොළ ලෙස ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ඉන්දියාව, ඉතාලිය සහ ජර්මනිය පැවති අතර, එම රටවල් වෙත සිදුකරන ලද අපනයන, මුළු අපනයන ආදායමෙන් 51%ක් පමණ වූ බවද මහ බැංකුව පවසයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>