ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත්වෙයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් මේ වන විට කොළඹදී පැවැත්වෙමින් තිබේ. සන්ධාන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සාහාය දක්වන්නේද නැත්ද යන්න පිළිබඳව මෙන්ම තවත් තීරණාත්මක කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව මෙහිදි සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

jointoppsition

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>