ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විශ්වාසභංගය බාර දෙයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත බාරදී තිබේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්  හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 55ක් අත්සන් තබා ඇත.

සුසන්ත පුංචිනිමේ, නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම, ටී.බී. ඒකනායක, කාදර් මස්ථාන් මෙසේ අත්සන් තබා ඇති නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු වෙති. 

02 (1) copy

One thought on “ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විශ්වාසභංගය බාර දෙයි

  1. Don

    The No-Confidence Motion is already defeated as only 55 signatures- 25% (1/4 th) out of 225 are there. Those who have signed already and waiting to sign from the Coalition government side must get ready to pack up their bags and go.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>