උද්භිද උද්‍යාන වලින් මාස 5ට රු මි 219ක ආදායමක්

විදේශීය හා දේශීය සංචාරකයන් උද්හිද උද්‍යාන නැරඹීම සඳහා පැමිණීම ශීඝ්‍ර වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙන බැවින් රජයට 2013 දී රු මිලියන 416.5 ක ආදායමක් හා 2014 මුල් මාස පහ ඇතුළත රු. මිලියන 219.8ක ආදායමක් ලැබී ඇති බව කැබිනට් තීරණ වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

ඒ අනුව පහත සඳහන් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උද්හිද හා පොදු විනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්‍ය ජයරත්න හේරත් අමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. ඒ අනුව 2014 සැප්තැම්බර් මස විවෘත කිරීමට නියමිත අවිස්සාවේල්ලේ තෙත් කලාපීය උද්හිද උද්‍යානයේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම, හම්බන්තෙට මිරිජ්ජවිල උද්භිද උද්‍යානයේ දෙවැනි අදියරේ කටයුතු ඉතිරි භූමි ප්‍රදේශය තුළ සංවර්ධනය කිරීම, හග්ගල උද්හිද උද්‍යානයේ අවශ්‍ය කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමට අවධානය යොමුව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>