ඉන්දු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන නාමය විවේකානන්ද නමින්

කොළඹ පිහිටි ඉන්දියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සුප්‍රසිද්ධ ඉන්දියානු දර්ශනවාදියෙකු හා ආධ්‍යත්මික නායකයෙකු ලෙස ප්‍රකට ස්වාමි විවේකානන්ද තුමාගේ නමින් නම් කිරීමට ඉන්දීය රජය විසින් තීරණය කර තිබේ.

1998 සිට කොළඹ පැවති සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම්හි වැදගත් කේන්ද්‍රස්ථානයක් වූ ඉන්දියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මෙතැන් පටන් ස්වාමි විවේකානන්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථනය ලෙස හඳුන්වනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>