ඉන්දීයාවේ සියයට 7ක ආර්ථික වර්ධනයක්

ඉන්දියාවේ අප්‍රේල් සිට ජූනි දක්වා ආර්ථික වර්ධනය 7% ක අගයේ පවතින බව වාර්තා වෙයි.

මෙය පෙර කාර්තුවේ වාර්තා කළ 7.5% ක ආර්ථික වර්ධනය සමග සැසඳීමේදී සුළු පසුබෑමක් සේම, මීට පෙර සිදුකළ පුරෝකථනයන්ට ළඟා නොවීමක් බවද කියයි.

කෙසේ වෙතත්, චීනය හා ඉන්දියාව මේ වනවිට දෙවැනි කාර්තුව තුළ 7% ක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් රඳවා ගනිමින් ලෝකයේ වේගවත් සංවර්ධනයක් සහිත ප්‍රමුඛ රාජ්‍යයන් බවට පත්ව සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>