ඇලෝසියස් සහ පලිසේන බන්ධනාගාර රෝහලට

පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ආයතනයේ හිමිකරු අර්ජුන් ඇලෝසියස් සහ එහි ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂක කසුන් පලිසේන යන මහත්වරුන් බන්ධනාගාරයේ ඊ‍ කොටසේ වූ විශේෂ සිර කුටියේ සිට බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කළ වග බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටියි.

2 thoughts on “ඇලෝසියස් සහ පලිසේන බන්ධනාගාර රෝහලට

  1. Champa

    Wow, look at that. Sri Lanka's law, order and punishments are all based on wealth. Wealthy goes to prison hospital while the poor goes to rigorous imprisonment directly without having money to file an appeal. Lalith and Anusha who were accused for misusing 600 million government money and received 3 year sentence went home without even having to file an appeal while the poor man who took a bribe of Rs. 5000 goes to 20 year rigorous imprisonment. And some who are on bail from 3 year jail term even applied to go abroad!!!! .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>