ඇමෙරිකානු යානයකට රුසියානු යානයකින් බාධා

බෝල්ටික් මුහුද හරහා සිය දේශසීමාවට ඇතුළු වූ ඇමෙරිකානු ගුවන් යානයක් පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා සිය ප්‍රහාරක යානයක් යෙදවූ බව රුසියාව කියයි.

රුසියාව පවසන්නේ ඇමෙරිකානු යානය සිය ගුවන් යානා සංඥා ක්‍රියා විරහිත කරමින් මෙම කලාපයට ඇතුළු වූ බවයි.

කෙසේ වෙතත්, ඇමෙරිකාව මෙම චෝදනා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරමින් පවසන්නේ ඇමෙරිකානු ගුවන් හමුදාවට අයත් ආර්.සී.135 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් ජාත්‍යන්තර ගුවන් මාර්ගයක සාමාන්‍යයෙන් නිතිපතා සිදුකරන සංචාරයක යෙදුණු බවයි.

මෙහිදී, රුසියාවට අයත් එස්.යූ.27 වර්ගයේ ප්‍රහාරක යානයක් අනාරක්ෂිත හා කිසිදු වෘත්තීය භාවයකින් තොරව තම යානයට බාධා කළ බව ඇමෙරිකාව කියයි.

සී.එන්.එන්. පුවත් සේවය පවසන පරිදි රුසියනු ගුවන් යානය ඇමෙරිකානු යානයට මීටර් 100ක් පමණ පසුපසින් ගමන් කර ඇති බවයි.

නමුත්, රුසියාව කියන්නේ තම යානා කිසිදු අවස්ථාවක ජාත්‍යන්තර ගුවන් නීති උල්ලංඝනය නොකරන බවයි. එහිදී, ඇමෙරිකාවට තෝරාගැනීමට අවස්ථා දෙකක් පැවති බවත්, එකක් රුසියානු දේශසීමා ආසන්නයෙන් ගමන් නොකිරීම හෝ යානය හඳුනාගැනීම සඳහා තම යානයේ සංඥා ක්‍රියාකරවමින් ධාවනය කිරීම බව රුසියාව කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>