ආසියානු ක්‍රිකට් මුල් පුටුව ජයන්ත ධර්මදාසට

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සභාපති තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මහතා පත්වී ඇත.

ආසියානු ක්‍රිකට් ආයතනයේ වාර්ෂික මහා සම්මේලනය මැලේසියාවේදී පැවැති අවස්ථාවේ මෙම පත්කිරීම සිදුකර තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>