අාබාධිත රණවිරුවන් විරෝධයේ

සිය විශ්‍රාම වැටුප් ගැටලුව ඇතුළුව තවත් ගැටලු කිහිපයක් මුල් කරගෙන ආබාධිත රණවිරුවන් පැවැත්වූ විරෝධයක් කොළඹ කොටුව ඉදරිපිටදී පැවැතිවිණ. එහිදී ඔවුන් එක් මංතීරුවක් අවහිර කරමින් විරෝධතවයේ නිරත වීම හේතුවෙන් මාර්ග තදබදයක්ද පැවැතුණි.

IMG_20170811_110723 copy IMG_20170811_110749 copy IMG_20170811_110809 copy IMG_20170811_110828 copy IMG_20170811_111050 copy  

One thought on “අාබාධිත රණවිරුවන් විරෝධයේ

  1. Lion

    This is a real problem. they just come and close roads putting millions of people in to difficulties. This has to be stopped. correct they fought in the war and they have been paid for it and as far as we know their dues have been settled by the government. This was Rajapakshas ploy naming them as Ranawiruwas and allowing them to break the law of this country as an when they want. If this was done during rajapaksha regime these people would have got a bitter taste of kahandagamas batteons weild by his malu pan balakaya.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>