අානයනික අර්තාපල් බදු ඉහළට

අානයනික අර්තාපල් කිලෝවක් සඳහා පනවා තිබූ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 29කින් ඉහළ දැමීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව කිලෝවකට රුපියලක්ව පැවැති විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 30ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

potato

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>