අලුගෝසුවනේ එල්ලාපන්

තමා හෝ තම පුතා වරදක් කර තිබේ නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා කීවේය.

"දඟ ගෙයි දඬුවම් සියුමැළි වැඩිනම් අලුගෝසුවනේ එල්ලාපන්" යැයි හෙතෙම සඳහන් කළේය.

2 thoughts on “අලුගෝසුවනේ එල්ලාපන්

  1. THARINDU

    හසිත මඩවල, අර දෙනෝදාහක් මිනිස්සු ඉස්සරහා රජයේ නිලධාරියෙක් ගස් බැඳපු එක අපරාධයක් නෙමෙයිද? දන්නේ නැති නිසයි අහන්නේ?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>