අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්

මෙරට අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් (19දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීමේදී සිදුවන වංචා,දූෂණ පිළිබඳ රට තුළ විශාල සංවාදයක් මතුව ඇති බැවින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමකථානායකවරයාගෙන්මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් ඉල්ලා ඇත.

ඒ අනුව එළඹෙන19 වැනිදා එම විවාදය පැවැත්වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පැවසීය.

ඉදිකළ අධිවේගී මාර්ග පිළිබඳ මෙන්ම ඉදිකිරීමට නියමිත අධිවේගී මාර්ග පිළිබඳවද මෙහිදී විවාදයට භාජනය වේ. එමෙන්ම මතභේදයට තුඩු දී ඇති  මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

Parliament_3_1 copy copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>