අධිවේගී මාර්ගයේ වේගයෙන් ගියොත් වැඩ වරදියි

අධිවේගී මාර්ගය තුළ වේග සීමා උල්ලංඝනය කරන වාහනවල වේග සීමා නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කළ නව වේග මාපක යන්ත්‍ර පද්ධතිය අද (14දා) සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මෙම පද්ධතිය මගින් වාහනවල වේගය නිරීක්ෂණය කෙරෙන අතර, වේග සීමා උල්ලංඝනය කරන වාහනවල ඡායාරූපයක් පිටවීමේ දොරටුවල ස්ථාපිත ටැබ් පරිගණක හරහා මුද්‍රණය වීම සිදු වේ.

මෙම ඡායාරූපවල වාහන අංකය, නිරීක්ෂණ වේලාව හා එම අවස්ථාවේ වේගය වැනි තොරතුරුද මුද්‍රණය වේ. මෙම නිරීක්ෂණ කටයුතු රාත්‍රී කාලයේදීද සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇත.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා අධිවේගී මාර්ග සංචාරක පොලිස් කොට්ඨාස එක්ව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර,අද සිට අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන්ගන්නා සියලු වාහනවල වේගය මේ හරහා නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිතය.

05e3a9156384314f20c0d4d3f32f3e06_XL copy

 

 

One thought on “අධිවේගී මාර්ගයේ වේගයෙන් ගියොත් වැඩ වරදියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>