අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ යෑමෙන් ගංවතුර අවදානමක්

අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ යෑමත් සමග මේ වනවට ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ඒ අනුව මීගමුව, ජා ඇළ , කටාන, මිනුවන්ගොඩ, ගම්පහ සහ අත්තනගල්ල ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන ලෙස  එම මධ්‍යස්ථානය අවධාරණය කර සිටියි.

download (1)

One thought on “අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ යෑමෙන් ගංවතුර අවදානමක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>