අගමැති ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ඡන්දය භාවත කළේය. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පිහිටා ඇති විද්‍යාල මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය ඡන්දය භාවිත කළේය.

ඉන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවැසුවේ මෙවර සාමකාමීව මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකිවූයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් නව මැතිවරණ ක්‍රමය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේය.

B37A3089 copy B37A3109 copy B37A3144 copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>